carry

['keri, 'kæri] v.,n. -v 1. mbart, transportoj; mbaj; carry sth in one's head mbaj diçka në mendje. 2. mbaj (që të mos bjerë); columns that carry the roof kolonat që mbajnë çatinë. 3. mbaj veten, mbahem; she carries herself badly ajo nuk mbahet mirë. 4. mbaj me vete, kam; carry firearms mbaj armë zjarri. 5. sjell, ka si pasojë; power carries responsibility with it pushteti ka edhe përgjegjësinë me vete. 6. çoj, shpie, e vazhdoj; carry a joke too far shkoj shumë larg, e zgjas shumë shakanë. 7. pushtoj (edhe fig.); carry one's audience i bëj për vete dëgjuesit; carry one's point i bind të tjerët. 8. mbuloj një distance, arrij; this rifle will carry one kilometre kjo pushkë qëllon/ha deri në një kilometer larg. 9. mbaj, kam (në ruajtje, për shitje). 10. përmban, ka (gazeta). 11. mat. mbart, zhvendos (një shifër). 12. e mbaj (pijen),
carry everything before one kam sukses të plotë, më shkon mbarë; carry the ball marr drejtimin (e punëve), e marr në dorë vetë; carry the day dal fitimtar, korrfitore.
-n 1. largësi, distance. 2. rreze e qitjes. 3. mbartje
carry away ['keri ë'wei] a) merr me vete; përlan (stuhia); b) e humbas torruan/kontrollin; c) entuziazmohem
carry back to ['keri bæk tu] më kujton, me shpie (me mend)
carry forward ['keri 'fo:wë:d] a) përparoj; b) fin. bart, kaloj në kolonën/faqen pasardhëse (shifrat)
carry off ['keri of] a) fitoj (çmim); b) ia dal në krye
carry on ['keri on] a) bëj (një punë); b) drejtoj (një biznes); c) vazhdoj, eci më tej; d) bëj/sillem si i marrë (në festë)
carry out ['keri aut] kryej; bëj; zbatoj
carry over ['keri 'ouvë:] a) më mbetet, tepron; b) shtyj, lë për më vonë; vazhdoj, zgjas
carry-over ['kæri'ouvë:] n. pjesë e mbetur
carry through ['keri thru:] a) kryej; bëj; zbatoj; b) shpëtoj (nga belaja); c) i jap kurajë
carryall ['kærio:l] n 1. kaloshinë; karrocë me një kalë. 2. knd. sajë, slitë. 3. amer. depo vjetërsirash; musandër; dollap
carry cot ['keri kot] n. djep
carry change ['keri çeinxh] n. fin. kamatë
carrying-on ['kæriingon] n. gj.fol. 1. poterë, shamatë. 2. sjellje e pahijshme. 3. vazhdim (i punës)
* * *
mbaj

English-Albanian dictionary. 2013.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Carry — Car ry, v. t. [imp. & p. p. {Carried}; p. pr. & vb. n. {Carrying}.] [OF. carier, charier, F. carrier, to cart, from OF. car, char, F. car, car. See {Car}.] 1. To convey or transport in any manner from one place to another; to bear; often with… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • carry — ► VERB (carries, carried) 1) move or transport from one place to another. 2) have on one s person wherever one goes. 3) support the weight of. 4) assume or accept (responsibility or blame). 5) have as a feature or consequence: the bike carries a… …   English terms dictionary

 • Carry — or carrying may refer to: *Carry (arithmetic), when a digit becomes bigger than limit and the extra is moved to the left **Carry flag, the equivalent in calculation in a computer *Carrying (basketball), a rule breach in basketball *Carry… …   Wikipedia

 • carry — [kar′ē] vt. carried, carrying [ME carien < Anglo Fr carier < NormFr carre, CAR1] 1. to hold or support while moving [to carry a package] 2. to take from one place to another; transport, as in a vehicle [to carry the mail] 3. to hold …   English World dictionary

 • Carry On — may refer to:Albums* Carry On (Chris Cornell album), a 2007 album * Carry On (Crosby, Stills Nash album), a 1998 compilation album * Carry On (Kansas album), a 1992 compilation album * Carry On (Bobby Caldwell album), a 1982 album by Bobby… …   Wikipedia

 • carry — vb Carry, bear, convey, transport, transmit are comparable when they mean to be or to serve as the agent or the means whereby something or someone is moved from one place to another. Carry often implies the use of a cart or carriage or more… …   New Dictionary of Synonyms

 • Carry — ist der Familienname folgender Personen: David Carry (* 1981), britischer Schwimmer Julius Carry (1952–2008), US amerikanischer Schauspieler Scoops Carry (1915–1970), eigentlich George Dorman Carey, US amerikanischer Jazzmusiker und Jurist Carry… …   Deutsch Wikipedia

 • carry — I (succeed) verb accomplish, achieve, attain, be victorious, bring to pass, cause to happen, complete, culminate, effect, effectuate, gain, prevail, score, succeed, triumph, win associated concepts: carry a vote II (transport) verb bear, bring,… …   Law dictionary

 • carry — n. m. V. cari et curry. cari, carri, carry, cary, kari n. m. d1./d Syn. de curry (sens 1). d2./d Plat de viande, de poisson ou d oeufs, dont la sauce comprend des tomates, de l ail, des oignons, de la poudre de curcuma, etc. Syn. curry. d3./d Par …   Encyclopédie Universelle

 • Carry on Oi!! — Kompilationsalbum von Diverse Veröffentlichung 1981 Label Secret Records Format LP, CD …   Deutsch Wikipedia

 • Carry On — Saltar a navegación, búsqueda Carry On Álbum de estudio de Chris Cornell Publicación …   Wikipedia Español

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.